پروفایل اعضاء

آلیاژگستر هامون

زمینه فعالیت

تولید فروآلیاژ

مدیر عامل: حسین شریعتی
آدرس پستی و الکترونیکی:
کاشان - کیلومتر 14 جاده اردستان بلوار هامون
تلفن تماس: 55540800 -031 نمابر: 031-55548820
پست الکترونیک : info@halyco.ir
وب سایت: