پروفایل اعضاء

مالیبل سایپا

زمینه فعالیت

 قطعات چدنی و آلومینیم خودرو 

مدیر عامل: داوود حسین زاده
آدرس پستی و الکترونیکی:
جاده مخصوص کرج - کیلومتر 15/5 روبروی شرکت سایپا
تلفن تماس: 44196885 نمابر: 44196539
پست الکترونیک : info@saipamalleable.com
وب سایت: